DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Naar beneden

DrieGasthuizenGroep werkt graag samen voor een beter aanbod. Zo werken we samen met volgende gespecialiseerde partners op het gebied van zorg en welzijn en op het gebied van wonen en vastgoed:


Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

Alliantie Noord

Centraal Administratiekantoor (CAK) 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Zorginstituut Nederland

KiesBeter

Mezzo

Regelhulp

SWOA

Zorg en Wonen

Woonz

Ketennetwerk Palliatieve Zorg

 

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

Onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor 50-plussers in Nederland. De site geeft informatie over de ANBO en actuele ontwikkelingen omtrent ouderen.

 

Alliantie Noord

DrieGasthuizenGroep werkt met woonzorgorganisaties Innoforte en Insula Dei Huize Kohlmann samen op het terrein van wonen, zorg, welzijn en werken. Hiermee wordt de zelfstandigheid, het welbevinden en de eigen regie van ouderen verder vergroot. De belangrijkste samenwerking bestaat op dit moment uit behandel- en expertisecentrum ParaGo.

 

Centraal Administratiekantoor (CAK)

Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of een andere instelling waar u verzorgd of verpleegd wordt? Dit heet Zorg met Verblijf. U moet daarvoor een deel van de kosten zelf betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage Zorg met Verblijf in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het CAK voert meerdere financiële regelingen en informatietaken in de zorg- en welzijnsector uit, zoals de Compensatie eigen risico en de algemene tegemoetkoming Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Als u door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Kunt u zelfstandig blijven wonen of moet u naar een verpleeg- of verzorgingshuis? Wie doet het huishouden? Wie helpt u bij het douchen en aankleden? Wilt u professionele zorg dan moet eerst worden beoordeeld of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet indicatiestelling. Wilt u een indicatie aanvragen, dan moet u bij het CIZ zijn, Centrum indicatiestelling zorg.

 

Zorginstituut Nederland 

Zorginsituut Nederland is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is. In een Wlz-instelling wonen mensen die recht hebben op zorg in een instelling (indicatie). Op de site van Zorginstituut Nederland www.zorginstituutnederland.nl leest u op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt als bewoner van een Wlz-instelling. En u leest welke producten en diensten de instelling voor u betaalt en welke u zelf moet betalen.

 

KiesBeter

U kunt steeds meer kiezen in de zorg. KiesBeter.nl biedt u de daarbij benodigde informatie over zorg en gezondheid. Dit initiatief van het RIVM bevat veel informatie over organisaties op het gebied van zorg. Op basis van deze informatie kunt u een vergelijking maken tussen bijvoorbeeld zorgaanbieders. Ook bevat de website informatie over onderwerpen als gezondheid, aandoeningen en zelfzorg.

 

Mezzo (Mantelzorg)

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Voor Arnhem kunt u terecht bij Mantelzorg Vrijwillige Thuiszorg (MVT) Arnhem.

 

Regelhulp

Regelhulp biedt een overzicht van zorg, uitkeringen en andere voorzieningen voor gehandicapten, zieken en ouderen en officiële aanvraagformulieren.

 

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)

U wilt toch ook zo lang mogelijk actief en zelfstandig blijven en genieten van het ouder worden? De regie in eigen handen houden? De ongeveer 30 beroepskrachten en ruim 500 vrijwilligers van SWOA zetten zich daar elke dag voor in. Samen met u bekijken zij uw situatie en de mogelijkheden. SWOA helpt u zo zelfstandig mogelijk te blijven leven en wonen door u te betrekken bij wat er in uw woonomgeving allemaal plaatsvindt en u te ondersteunen om problemen voor te blijven en op te lossen.

 

Zorg+Wonen

De woningen van DrieGasthuizenGroep zijn opgenomen in het aanbod van Zorg+Wonen. Bent u op zoek naar een zorgwoning of seniorenwoning? Geef dan op de website van Zorg+Wonen de gewenste plaatsnaam of postcode in en bekijk wat zij voor u kunnen betekenen. 

 

Woonz

Op de site van Woonz.nl worden diverse appartementen van DrieGasthuizenGroep aangeboden, compleet met veel foto’s en informatie.

Woonz is een onafhankelijk bedrijf met een duidelijke missie: het verbinden van vraag en aanbod rondom wonen, service en zorg voor senioren. Woonz.nl creëert een podium waarop woonzorgorganisaties, woningcorporaties en particulieren hun diverse woningaanbod kunnen tonen. Van nultredenwoning tot serviceflat, van aanleunwoning tot verpleeghuisplek. Op een manier waarop zoekers dit graag zien: vraaggericht en met gevoel. Zo vinden senioren de woning die bij ze past. 

 

Ketennetwerk Palliatieve zorg

 Wij zijn (DGG/TGG) aangesloten bij en nemen actief deel aan het Ketennetwerk palliatieve zorg.

 

Naar boven

DrieGasthuizenGroep Sociaal