DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Naar beneden

Temidden van iedereen die bij de zorg betrokken is, is het van belang dat  wordt meegedacht en gesproken vanuit de ervaring van de cliënten en zonodig voor hun belangen wordt opgekomen. Een cliëntenraad vervult deze rol en praat mee over beleidszaken, brengt bepaalde punten in en nodigt soms deskundigen uit voor advies. Anders gezegd, een cliëntenraad heeft inspraak en invloed op álle beleidsterreinen. DrieGasthuizenGroep kent een Centrale cliëntenraad (CCR) en cliëntenraden per woonzorglocatie.

 

Cliëntenraden woonzorglocaties

Binnen DrieGasthuizenGroep heeft iedere locatie een eigen cliëntenraad van maximaal acht personen. Deze raad vormt de vertegenwoordiging van de bewoners en is samengesteld uit goed geïnformeerde en betrokken cliënten, familieleden of andere relaties en heeft een eigen voorzitter. De cliëntenraad vergadert één keer per maand.

De lokale cliëntenraad is bereikbaar via een eigen brievenbus ter plaatse. Deze is te vinden op een centrale plek op elke locatie.

 

Flyer voor belangstellenden voor de lokale cliëntenraad 

 

Taken van de cliëntenraad

De cliëntenraad fungeert als spreekbuis van de cliënten en vertegenwoordigt hun belangen naar de organisatie toe. Zo praat de cliëntenraad mee over beleidszaken of nodigt deskundigen uit voor advies. Een cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de organisatie en heeft daarnaast een zogenoemd ‘verzwaard adviesrecht’. Dat betekent dat de directie in sommige gevallen vóóraf en tijdig advies moet vragen aan de cliëntenraad bij belangrijke besluiten over bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid of wijzigingen van besluiten en regelingen voor cliënten. De precieze regels en voorwaarden staan beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

 

Centrale cliëntenraad

Naast de lokale cliëntenraden heeft DrieGasthuizenGroep een Centrale cliëntenraad. Zij vergadert minimaal zes keer per jaar, waarvan minimaal twee keer met de bestuurder. In de CCR worden zaken besproken die locaties overstijgen, zoals de begroting, het kwaliteitsbeleid en de beleidsplannen. Soms wordt, indien nodig, een deskundige uitgenodigd om onderwerpen toe te lichten of advies in te winnen.

 

De CCR telt minimaal vier leden en bestaat uit benoemde vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden en heeft een algemeen voorzitter. De CCR wordt ondersteund door een ‘cliëntenraadondersteuner’. De leden rapporteren aan hun respectievelijke achterban. De afspraken tussen de CCR en DrieGasthuizenGroep zijn vastgelegd in een overeenkomst.

 
v.l.n.r.

G. Anneveld (Klingelpoort/Hoogstede); R. Ancona (huurdersraad); H. van Boxtel (woonzorgstudio's); J. Bliekendaal (Drie Gasthuizen); S. Breij (Thuiszorg Groot Gelre)

 

De CCR is bereikbaar via de Cliëntenraadondersteuner:

per e-mail via clientenraad-ondersteuner@driegasthuizengroep.nl of

per telefoon via (026) 354 9429.

 

Per brief:

DrieGasthuizenGroep
t.a.v. Cliëntenraadondersteuner

Rijnstraat 71

6811 EZ Arnhem 

Naar boven

DrieGasthuizenGroep Sociaal