DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Naar beneden

Huurdersraad DrieGasthuizenGroep komt als huurdersvereniging op voor de algemene belangen van de huurders van de ruim 500 woningen en garages van Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen. De vereniging - eigenlijk officieel ’t Belangetje - werd opgericht in januari 1997. De Huurdersraad behartigt de belangen van de huurders van DrieGasthuizenGroep in overeenstemming met de Wet op het overleg huurders verhuurder. Daarbij komen alle onderwerpen van beleid en beheer in aanmerking die voor de huurders van belang zijn. Met DrieGasthuizenGroep is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is onder meer geregeld waarover DrieGasthuizenGroep de huurdersraad informeert en om advies moet vragen alvorens besluiten te nemen.

De Huurdersraad is hét orgaan voor de vertegenwoordiging van de huurders bij de verhuurder. Van groot belang voor beide partijen. Immers, de verhuurder kan als organisatie niet goed functioneren als ze niet weet wat de huurders willen. Ook is de huurdersraad van belang voor het maken van afspraken tussen huurder en verhuurder, dit om te voorkomen dat de verhuurder alle huurders individueel moet benaderen.

 

Voor de huurders is de Huurdersraad van minstens even groot belang. Om te zorgen dat haar belangen goed meegenomen worden in de besluiten van de verhuurder, of het nu gaat om een huurverhoging, aanpassing in de servicekosten of renovatieplannen. De huurdersraad gaat daarbij vooral over het gehele beleid van de DGG ZA (kaders van het servicekostenbeleid, algehele huurverhoging, planmatig onderhoud), terwijl de bewonerscommissies zich meer bezig houden met de lokale vragen: wat zijn de nieuwe servicekosten, wat zijn de afspraken over de te leveren services, afrekenen van de servicekosten over voorgaande jaren, verbeteringen in de appartementen, geconstateerde structurele mankementen, verbeteringen in de leefomgeving en het woonklimaat, gezamenlijke activiteiten op de locatie, etc.

Huurdersraad en bewonerscommissies werken nauw samen om te zorgen dat alle aspecten voldoende aan bod komen en de informatie over en weer uitgewisseld wordt.

Zowel de Huurdersraad als de bewonerscommissies houden zich niet bezig met individuele vragen of klachten. Daarvoor moet de huurder contact opnemen met de ServiceDesk van de DGG ZA. Slechts indien er sprake is van een onvoldoende afwikkeling van vragen of klachten van bewoners wordt het een onderwerp waar bewonerscommissie en zo nodig huurdersraad mee aan de slag gaan.

Meldt wensen of klachten altijd op de juiste plek. Niet gemelde klachten worden niet opgelost, onbekende verzoeken zelden gehonoreerd.


Onderwerpen van overleg

Belangrijke onderwerpen van overleg zijn:

 • huurcontract en huurreglement;
 • huurprijzen;
 • woningonderhoud;
 • wijzigingen servicepakket in het woningenbestand;
 • servicepakket en servicekosten;
 • zorgvoorzieningen;
 • procedure onderhoudsklachten;

 • procedure aangaan en beëindigen huurovereenkomst;

 • procedure bij verhuizing, oplevering, opname;

 • procedure aanpassing woning door huurder.
 • aanpassing woning door huurder.  

Adviseren

De raad kan ook ongevraagd advies geven en stelt zo nodig adviezen op in samenwerking met een bewonerscommissie. DrieGasthuizenGroep houdt wel degelijk rekening met deze adviezen.

 

Lidmaatschap

Huurders van DrieGasthuizenGroep zijn lid van Huurdersraad DrieGasthuizenGroep, tenzij zij te kennen geven geen lid van deze vereniging te willen zijn. Aan het lidmaatschap van de huurdersraad zijn geen kosten verbonden. De contributie is op nul gesteld, omdat DrieGasthuizenGroep financiële en administratieve ondersteuning biedt.

 

Leden

De leden van het bestuur van de huurdersraad DrieGasthuizenGroep wonen verspreid over het woningbezit van DrieGasthuizenGroep en kunnen daardoor goed op de hoogte zijn van de eventuele plaatselijke problemen.

Minimaal een keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden. De huurdersraad vergadert vijf keer per jaar met de directeur-bestuurder.

Ledenvergadering Huurdersraad
De huurdersraad heeft natuurlijk veel contact met de huurders via de (vertegenwoordigers van) de bewonerscommissies. Ook zijn er regelmatig bijeenkomsten van de huurdersraad met alle leden van de bewonerscommissies. Vaak zijn deze bijeenkomsten gewijd een speciaal thema.

Minimaal een maal per jaar is er een algemene leden vergadering waar alle leden van de huurdersraad DGG ZA welkom zijn. Naast de vaste agenda punten als jaarverslag, jaarplan en financieel jaarverslag, wordt er gesproken over de algemene ontwikkelingen bij de Huurdersraad en de DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen. Ook actuele thema's komen aan de orde.

Verslag vergadering Huurdersraad 2 november 2017
Werkplan Huurdersraad 2018


Wie zijn lid van de Huurdersraad DGG?

A
lle huurders van woningen van de DGG ZA worden als lid beschouwd, behalve degenen die te kennen hebben gegeven geen lid te willen zijn. Het lidmaatschap brengt voor de huurders geen kosten met zich mee, omdat de kosten door de DGG worden gedragen.


De huurdersraad bestaat uit:

De heer R. Ancona (voorzitter); De heer J. den Doop (vicevoorzitter); Mevrouw M. de Wijs (Watergaerde); De heer B. van Leuveren (Carrousel); Mevrouw B. Hogerhorst (Tuinpoort); De heer H. Liet (Bartholdy); De heer G. Bos (Westerkade); Mevrouw J. Bliekendaal (voorzitter centrale cliëntenraad)

 

Meer informatie
Secretariaat Huurdersraad DrieGasthuizenGroep:
De Rooypad 9
6815 EW Arnhem 

E r.ancona@upcmail.nl 

 

Nieuwsbrief Huurdersraad september 2017
Nieuwsbrief Huurdersraad juni 2017

Nieuwsbrief Huurdersraad februari 2017

 Flyer bewonerscommissie

 

Samenwerkingsovereenkomst met DGG

De Huurdersraad DGG heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de DGG ZA waarin onder meer is vastgelegd over welke zaken regelmatig zal worden overlegd en door de Huurdersraad DGG advies zal worden uitgebracht:

 

 • Algemeen huisvestingsbeleid, jaarstukken, begroting -
 • Huurprijzen, -
 • Leefbaarheid van de woonomgeving
 • Servicepakket, onderhoud c.v. enz. -
 • Onderhoud, groot onderhoud, renovatie, klein onderhoud
 • Nieuwbouwplannen - Veranderingen in het woningbestand

Meer informatie hierover? Lees de samenwerkingsovereenkomst.

 

De samenwerkingsovereenkomst is in 2014 aangepast aan de actuele situatie.De DGG ZA is, in tegenstelling tot de meeste andere woningcorporaties, geen toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70, eerste lid van de Woningwet, maar heeft zich tot nu toe zo veel mogelijk als zodanig gedragen.

 

Nederlandse Woonbond

De Huurdersraad DrieGasthuizenGroep is lid van de Nederlandse Woonbond die steun kan bieden bij de onderhandelingen met DrieGasthuizenGroep en nuttige informatie geeft. Bezoek de website www.woonbond.nl voor meer informatie.

Huurdershuis
Het Huurdershuis in Arnhem is er om individuele huurders en groepen huurders/bewonerscommissies bij te staan met vragen op het gebied van wonen. Ze geven inhoudelijk advies bij vragen over bouwkunde en volkshuisvesting, juridisch advies op het gebied van wonen en huren en organisatorisch advies rondom communicatie en praktische hulp.

Alle algemene informatie vindt u op hun website www.huurdershuis.nl. Heeft u een concrete vraag, ga dan naar www.huurdersbalie.nl of bel met de Huurdersbalie: 06 - 54 97 63 80.

Extra services
Huurders van de DrieGasthuizenGroep kunnen gebruik maken vele extra diensten die vanuit het onderdeel Extra Services worden aangeboden. U vindt de actuele informatie op de site van de Extra Services.

Rijksoverheid
Wat heeft de overheid geregeld over het huren. Wat is de wet- en regelgeving? Kijk op de website van de overheid.

Huuradviescommissie
Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over huurprijs, onderhoud of servicekosten van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. De huuradviescommissie gaat in principe alleen over de huurwoningen in de sociale sector (niet-geliberaliseerd).

 
 

 

Naar boven

DrieGasthuizenGroep Sociaal