DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Heeft u door ouderdom of een lichamelijke aandoening hulp nodig? Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u hulp krijgt bij persoonlijke verzorging, de invulling van de dag of bij uw dagelijkse activiteiten. Of dat u gaat wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. U kunt hiervoor een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Per 1 oktober 2018 gelden er nieuwe algemene voorwaarden

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige lichamelijke beperking. Met een Wlz-indicatie kunt u bijvoorbeeld in een instelling wonen. Of u krijgt hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging.

CIZ
Wilt u in aanmerking komen voor hulp uit de Wlz, dan klopt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt voor welke zorg u een beroep kunt doen op de Wlz. Om een beslissing te kunnen nemen verzamelt het CIZ informatie over u, bijvoorbeeld over uw gezondheid en de samenstelling van uw huishouden. Meer informatie vindt u op de website www.CIZ.nl, hier staat ook hoe u een Wlz-indicatie aanvraagt. U kunt ook bellen: 088-789 10 00.

Heeft u in de loop van de tijd meer zorg nodig dan in uw indicatiebesluit van het CIZ staat? Dan kunt u het CIZ of uw zorgaanbieder vragen om een herindicatie. Dit kan natuurlijk ook als u minder zorg nodig heeft.

Cliëntondersteuning
Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Deze cliëntondersteuner helpt u met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Op de website van Menzis Zorgkantoor vindt u meer informatie over cliëntondersteuning. Ook vindt u hier de contactgegevens van de organisaties die u kunt benaderen voor onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
U kunt zich ook melden bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, zodat u thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld als u uzelf onvoldoende kunt redden of niet meer goed mee kunt doen in de maatschappij. Het gaat hierbij niet om medische hulp, maar bijvoorbeeld vervoer, een aanpassing in uw woning, ondersteuning van mantelzorgers, een rolstoel of huishoudelijke hulp. Ook voor dagbesteding kunt u zich melden bij de gemeente.

De wijkcoach van de gemeente gaat dan in overleg met u na wat u nodig heeft. En of u deze zorg en ondersteuning zelf of met hulp van de naaste omgeving kunt organiseren. U kunt mensen uit uw omgeving, bijvoorbeeld uw mantelzorger, uitnodigen om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Ook kunt u zich laten helpen door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner wordt geregeld door de gemeente en is gratis.

De uitslag van het onderzoek bepaalt of u ondersteuning kunt krijgen vanuit de Wmo.

Wmo-loket
Als u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning, meldt u zich bij het WMO loket van de gemeente. Zij kunnen u informatie geven en u helpen bij het aanvragen van voorzieningen. Ook op de website Zo doen we het in Arnhem kunt u meer informatie vinden. U kunt ook bellen: 088-2260000.

Ook zonder beschikking van de gemeente kunt u gebruik maken van huishoudelijke hulp waarbij u een vast bedrag per uur betaalt en de gemeente de rest betaalt. Kijk hiervoor bij de informatie over de Huishoudelijke Hulp Toelage op Thuiszorg Groot Gelre

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Heeft u niet de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig, maar wel een aantal uur verpleging en verzorging thuis? Dan kunt u via de Zorgverzekeringswet (Zvw) wijkverpleging ontvangen. Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij het aankleden, douchen, naar het toilet gaan of wondverzorging. De wijkverpleegkundige is in eerste instantie een zorgverlener en geeft u medische zorg. Bijvoorbeeld het klaarzetten en toedienen van uw medicijnen. De wijkverpleegkundige helpt u daarnaast om de zorg te regelen. Samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners, zoals de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijke werker.

Wijkverpleging aanvragen
Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u zelf contact opnemen met een zorgaanbieder, bijvoorbeeld Thuiszorg Groot Gelre. Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst bij een thuiszorgorganisatie. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij uw gemeente; het sociale wijkteam van uw gemeente, de huisarts of de transferverpleegkundige (een verpleegkundige die na uw ontslag uit het ziekenhuis zorgt dat u de juiste zorg krijgt).

Tot slot
Er is veel veranderd in de (ouderen)zorg per 1 januari 2015. De veranderingen kunnen vragen oproepen. Daarom heeft het ministerie VWS de website Hoe is de zorg veranderd? gepubliceerd. Op de website gaat een deel in het bijzonder over hulp bij het dagelijks leven bij beperkingen door ouderdom.

DrieGasthuizenGroep Sociaal